Sou a: Inici / Usuaris / Marta Gonzalez Jallas / Titulat/da superior enginyer/a industrial, A-21

Titulat/da superior enginyer/a industrial, A-21

OFERTA DE TREBALL

(Enviada el: 2022/04/07 10:13:3.915862 GMT+2 )


Descripció del lloc :
ACC247-22 - Titulat/da superior enginyer/a industrial, A-21
Servei d'Edificacions i Sostenibilitat de la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Període de vigència: 07/04/2022 - 19/04/2022
Categoria: Administració
 

El Servei d’Edificacions i Sostenibilitat de la Direcció de Serveis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de cobrir un lloc de treball de titulat/ada superior, enginyer/a industrial, subgrup A1-21, per excés o acumulació de tasques per a un període de 9 mesos, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:

 

1.   Descripció del lloc

 

Nom lloc de treball:    Titulat/ada superior, enginyer/a industrial

Subgrup:                     A1

Nivell:                         21

Unitat directiva:          Direcció de Serveis

Centre de treball:        Serveis Centrals

Adreça:                       Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

Localitat:                     Barcelona   

Tipus d’horari:            Normal

 

2.   Requisits de participació

 

Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial.

Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:

-     Titulació requerida per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial

-        Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent

Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.*

 

3.   Funcions del lloc

 

-        Gestionar el manteniment de les instal·lacions dels immobles del Departament.

-        Gestionar el manteniment d'instal·lacions externalitat.

-        Coordinar les actuacions per tal d’adequar les instal·lacions a la normativa vigent.

-        Gestionar la millora de l'eficiència energètica dels immobles.

-        A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997).

 

4.   Aspectes que es valoraran

 

-        Coneixements de la normativa tècnica d’instal·lacions en els edificis, normativa ambiental i d’activitats, normativa sobre gestió i eficiència energètica. (0-2p)

-        Experiència en direccions d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres. (0-2p)

-        Experiència en gestió ambiental i gestió energètica dels edificis. (0-2p)

-        Disposar del permís de conduir tipus B. (2p)

-        Entrevista, capacitat de comunicació, disposició, pro activitat

 

5.   Forma en què s’ocuparà el lloc

 

Fase I: Comissió de serveis en un lloc de reforç per excés o acumulació de tasques per a un període de 9 mesos

Fase II: Nomenament de personal interí per excés o acumulació de tasques per a un període de  9 mesos, sens perjudici que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament

 

6.   Participació

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 19 d'abril de 2022, els dos passos següents:

1.     Omplir el següent Formulari

2.     Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ACC247-22/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1)    Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum.

Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu).

En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal.

 

7.   Procediment de selecció

 

-        Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir

-        En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals

-        Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits

-        Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes

-        Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades

 

Altres informacions d’interès

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Identificació del tractament: Processos de selecció i provisió.

Responsable del tractament: Direcció de Serveis.

Finalitat: Gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Legitimació: Missió realitzada en interès públic d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997 de la funció pública.  

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona). tel. 93.304.67.00; sdgrecursos.daam@gencat.cat

També podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat

Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu l'apartat “Protecció de dades” del web del Departament.

 

* Per poder participar en els processos selectius és necessari complir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article següent. b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir un altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública. d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. e) Tenir la titulació exigida. 2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials. 3. Es pot exigir el compliment d’altres requisits específics que tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques que s’han d’exercir. En tot cas, s’han d’establir de manera abstracta i general.

 

 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.

Requisits :
ACC247-22 - Titulat/da superior enginyer/a industrial, A-21
Servei d'Edificacions i Sostenibilitat de la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Període de vigència: 07/04/2022 - 19/04/2022
Categoria: Administració
 

El Servei d’Edificacions i Sostenibilitat de la Direcció de Serveis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de cobrir un lloc de treball de titulat/ada superior, enginyer/a industrial, subgrup A1-21, per excés o acumulació de tasques per a un període de 9 mesos, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:

 

1.   Descripció del lloc

 

Nom lloc de treball:    Titulat/ada superior, enginyer/a industrial

Subgrup:                     A1

Nivell:                         21

Unitat directiva:          Direcció de Serveis

Centre de treball:        Serveis Centrals

Adreça:                       Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

Localitat:                     Barcelona   

Tipus d’horari:            Normal

 

2.   Requisits de participació

 

Atès l’Acord de Govern de data 13 de juny de 2017,

Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació de funcionària de carrera del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial.

Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:

-     Titulació requerida per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial

-        Certificat de nivell de català suficiència C1 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent

Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits que, amb caràcter general, estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic de l’Empleat Públic.*

 

3.   Funcions del lloc

 

-        Gestionar el manteniment de les instal·lacions dels immobles del Departament.

-        Gestionar el manteniment d'instal·lacions externalitat.

-        Coordinar les actuacions per tal d’adequar les instal·lacions a la normativa vigent.

-        Gestionar la millora de l'eficiència energètica dels immobles.

-        A més, les pròpies del cos o l'escala a què ha de pertànyer el funcionari que l'ocupi (art. 66 del Decret Legislatiu 1/1997).

 

4.   Aspectes que es valoraran

 

-        Coneixements de la normativa tècnica d’instal·lacions en els edificis, normativa ambiental i d’activitats, normativa sobre gestió i eficiència energètica. (0-2p)

-        Experiència en direccions d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres. (0-2p)

-        Experiència en gestió ambiental i gestió energètica dels edificis. (0-2p)

-        Disposar del permís de conduir tipus B. (2p)

-        Entrevista, capacitat de comunicació, disposició, pro activitat

 

5.   Forma en què s’ocuparà el lloc

 

Fase I: Comissió de serveis en un lloc de reforç per excés o acumulació de tasques per a un període de 9 mesos

Fase II: Nomenament de personal interí per excés o acumulació de tasques per a un període de  9 mesos, sens perjudici que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament

 

6.   Participació

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 19 d'abril de 2022, els dos passos següents:

1.     Omplir el següent Formulari

2.     Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ACC247-22/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1)    Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum.

Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu).

En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal.

 

7.   Procediment de selecció

 

-        Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball que s’ha de cobrir

-        En funció dels resultats obtinguts, els candidats poden ser convocats a una entrevista personal i/o a una prova per ampliar la informació detallada en el currículum i valorar aspectes relacionats amb les competències professionals

-        Les persones interessades han de disposar dels originals dels certificats acreditatius de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum i els han de presentar en cas que els siguin requerits

-        Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes

-        Atès el gran volum de candidats presentats a les ofertes d’aquest Departament, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades

 

Altres informacions d’interès

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Identificació del tractament: Processos de selecció i provisió.

Responsable del tractament: Direcció de Serveis.

Finalitat: Gestionar els processos de selecció i provisió de personal funcionari, personal laboral i personal interí del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Legitimació: Missió realitzada en interès públic d’acord amb el Decret legislatiu 1/1997 de la funció pública.  

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació de les dades davant la Sub-direcció General de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona). tel. 93.304.67.00; sdgrecursos.daam@gencat.cat

També podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat

Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació consulteu l'apartat “Protecció de dades” del web del Departament.

 

* Per poder participar en els processos selectius és necessari complir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l’article següent. b) Posseir la capacitat funcional per acomplir les tasques. c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si s’escau, l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir un altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública. d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no ha d’estar inhabilitat o en situació equivalent ni ha d’haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. e) Tenir la titulació exigida. 2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues llengües oficials. 3. Es pot exigir el compliment d’altres requisits específics que tinguin relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques que s’han d’exercir. En tot cas, s’han d’establir de manera abstracta i general.

 

 

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.

 

_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.


Interessats dirigir-se a :

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats, han de realitzar obligatòriament, i fins al dia 19 d'abril de 2022, els dos passos següents:

1.     Omplir el següent Formulari

2.     Presentar el seu currículum personal i el que genera Atri(1) en format PDF a la següent adreça electrònica: atri.accioclimatica@gencat.cat

Per tal d’agilitar la gestió dels currículums, us demanem que indiqueu en l’assumpte del correu la referència: ACC247-22/COGNOMS i NOM

Així mateix, és imprescindible que en el text del correu feu constar: NIF, COGNOMS i NOM, TITULACIÓ, TIPUS DE VINCULACIÓ, DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ, TELÈFONS DE CONTACTE I CORREU ELECTRÒNIC

(1)    Només el personal que actualment treballa a la Generalitat de Catalunya té accés al portal ATRI per poder generar aquest currículum.

Els passos per aconseguir-lo són: expedient i formació / expedient / consulta de dades / imprimeix les dades i guardar una còpia per adjuntar-la al correu).

En el cas de no tenir accés a ATRI només cal adjuntar el currículum personal.

« Agost 2022 »
Agost
DgDlDtDcDjDvDs
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031